រៀនជំនាញ Interior Design ម៉េចដែរ? - What happen if we study interior design? (Part 100)

10 Просмотры
Издатель
រៀនជំនាញ Interior Design ម៉េចដែរ? What happen if we study interior design? (Part 100)


…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Additional resources:
1. ច្បាប់ការងារកម្ពុជា- Cambodian Labor Law: https://www.youtube.com/watch?v=PXpjz...
2. ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស - Human Resource Management: https://www.youtube.com/watch?v=wucuT...
3. កិច្ចការងាររដ្ឋបាល - Administration & Office Management: https://www.youtube.com/watch?v=BkhU7...
4. អាជីព និងការងារ - Jobs & Career: https://www.youtube.com/watch?v=HdV5_...
5. ជីវិតពិត - Real Life: https://www.youtube.com/watch?v=TZbVd...

To subscribe to my channel: Sokhim Veth ; Sokim Veth : https://studio.youtube.com/video/sWkv...


#interiordesign #រៀនជំនាញ #SokhimVeth
Категория
ИНТЕРЬЕР
Комментариев нет.